Get Adobe Flash player

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้130
mod_vvisit_counterเมื่อวาน378
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1356
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา1533
mod_vvisit_counterเดือนนี้1356
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา7581
mod_vvisit_counterทั้งหมด192104
เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เข้าระบบแนวข้อสอบ O-NET

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น ม. 6 / .........

ชื่อ .......................................สกุล......................................เลขที่.............

สอนโดย พระมหาไพบูลย์ ญาณวิปุโล

*************************************************************

คำสั่ง : ให้เลือกข้อที่ถูกที่สุด เพียงข้อละ 1 คำตอบ

1. การศึกษาพระไตรปิฎก  มีผลดีต่อผู้ศึกษาอย่างไร

ก การกำหนดรู้จิตคนอื่น                                       ข มีศรัทธาในศาสนามากขึ้น

ค มีความเข้าใจในหลักธรรมมากขึ้น              ง รู้ว่าหลักคำสอนมีมากมายยากที่จะเข้าใจหมด

2. วิธีการนำหลักธรรมในพระไตรปิฎกไปใช้ในชีวิตประจำวัน  คือข้อใด

ก ฟังมากแล้วพิจารณา                                           ข อ่านมากแล้วทำตาม

ค เปลี่ยนหลักปฏิบัติทุกวัน                          ง ปฏิบัติตามหลักธรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3. สติ เปรียบได้กับการกระทำในข้อใด

ก วิชัย ขับรถตลอดเส้นทางด้วยความระมัดระวัง     ข วิยะดา ดูโทรทัศน์จนจบรายการ

ค มณีรัตน์ อ่านหนังสือเตรียมตัวสอบอย่างหักโหม          ง สนธยา นั่งสมาธิทั้งวันโดยไม่พูดไม่ทำอะไร

4. องค์ประกอบของศาสนาที่สำคัญที่สุดที่จะขาดไม่ได้ ได้แก่ข้อใด

ก ศาสดา                        ข คำสอน                       ค ศาสนสถาน                  ง สัญลักษณ์

5 สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตบทใด

ก ทุกฺโข พาเลหิ สํวาโส                                        ข อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก

ค นตฺถิ ปรมํ สุขํ                                                  ง นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ

6 ข้อใด ต่อไปนี้ปฏิบัติตนได้ตรงตามพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า สติเป็นเครื่องตื่นในโลก

ก สุวิมล ลืมปิดน้ำหลังจากใช้เสร็จแล้ว                     ข อรทัย ไม่สวมหมวกกันน๊อค

ค ยรรยงค์ ลืมใส่ชุดลูกเสือไปโรงเรียน                    ง อุษา ข้ามถนนทางม้าลาย

7 สมุทัยในอริยสัจ 4 ใช้ให้เกิดประโยชน์ในข้อใดได้มากที่สุด

ก ทำให้รู้เท่าทันเหตุการณ์                   ข ทำให้พ้นทุกข์ได้

ค ทำให้รู้สาเหตุของปัญหา              ง ทำให้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้อย่างชัดเจน

8. ชาดกเรื่องพระมหาชนก ตรงกับการบำเพ็ญบารมีในข้อใด

ก ปัญญาบารมี                 ข ทานบารมี               ค เมตตาบารมี                  ง วิริยะบารมี

9 หลักธรรมในพระพุทธศาสนารวมทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อเหลือเพียงเรื่องเดียวคือข้อใด

ก ไตรลักษณ์                   ข มรรค 8           ค อริยสัจ 4                     ง โอวาทปาฏิโมกข์

10. คำว่า นิวรณ์ มีความหมายตรงกับข้อใด

ก การรับรู้อารมณ์                                     ข อาการหรือคุณสมบัติของจิต

ค การเพ่งพินิจด้วยจิตที่เป็นสมาธิ                  ง สิ่งที่กั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม

11. ข้อใดคือความหมายของ วิมุตติ

ก บทบาทสมมุติ                                                  ข ความโลภ โกรธและหลง

ค ความปราศจากกิเลส                            ง การเวียนว่ายตายเกิด

12. เมื่อบุตรหลานที่นับถือพระพุทธศาสนาต้องไปอยู่อาศัยหรือศึกษาในต่างแดนซึ่งไม่ได้เป็นสถานที่ ที่นับถือพระพุทธศาสนาจะต้องกระทำพิธีการใด

ก พิธีแสดงปวารณา           ข พิธีกรรมถืออุโบสถศีล   ค พิธีการประกาศตนเป็นพุทธมามกะ  ง พิธีบูชาพระรัตนตรัย

13. ข้อใดกล่าวถึงมรรยาทชาวพุทธได้ถูกต้องและชัดเจนที่สุด

ก ชาวพุทธที่ดีต้องสำรวมและระมัดระวัง         ข ชาวพุทธที่ดีต้องสำรวมและอดทน

 ค ต้องแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อยตามหลักชาวพุทธที่ดี 

ง การรักษา กาย วาจา ให้เรียบร้อยตามหลักพระพุทธศาสนา        

14.  เมื่อนักเรียนเจอปัญหาทำให้สะเทือนใจ นักเรียนมีวิธีปฏิบัติตนตามหลักการและวิธีคิดทางพระพุทธศาสนาอย่างไร

ก คิดสั้น อยากฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหา              ข ตั้งสติ คิดวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข

ค นิ่งเฉย ไม่แก้ปัญหาใดๆ                        ง ขอร้องให้ผู้อื่นช่วยแก้ปัญหา

15.  สมัยใดมีความเชื่อว่า พระพรหมเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวง และสรรพสิ่งทั้งปวงเมื่อเกิดจากพระพรหม

    ก็ต้องกลับเข้าสู่พระพรหมได้อีก จึงจะสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดและได้มีการแบ่งคนออกเป็น 4วรรณะ

ก สมัยพระเวท                 ข สมัยพราหมณ์ ค สมัยฮินดู                     ง สมัยคัมภีร์

16. การปลูกฝังให้มีระเบียบวินัยได้ดีที่สุดสอดคล้องกับหลักธรรม

ก สติ ทมะ-ขันติ           ข เมตตา-กรุณา ทาน         ค ฉันทะ-วิริยะ-สติ          ง หิริ-โอตตัปปะ

17. นักเรียนอยากให้สังคมรอบตัวมีความสุข มีความสามัคคี นักเรียนคิดว่าจะต้องปลูกฝังคุณธรรมใดให้ เกิดขึ้นในสังคมเป็นอันดับแรก

ก อิทธิบาท 4                   ข จักร 4                  ค สังคหวัตถุ 4                      ง พรหมวิหาร 4

18. หลักความเชื่อตามแนวพระพุทธศาสนามีลักษณะตรงกับข้อใด

ก เชื่อตามคำพูดของครูอาจารย์          ข เชื่อหลังจากที่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาดีแล้ว

ค เชื่อตามคำที่ผู้อื่นพูดมา     ง เชื่อตามที่คนหมู่มากปฏิบัติ

19. หลักการปฏิกิริยาลูกโซ่มีความสัมพันธ์กับเรื่องใด ในพระพุทธศาสนามากที่สุด

ก กฎแห่งเหตุผล             ข กฎแห่งความไม่เที่ยง      ค กฎแห่งความมีตัวตน       ง กฎแห่งความเป็นทุกข์

20. พฤติกรรมในข้อใดจัดเป็น กามตัณหา

ก อยากรักใคร่                                       ข อยากได้ อยากมี อยากเป็น

ค อยากให้คงอยู่ตลอดไป                           ง อยากทิ้งไป อยากสละออกไป

21. ศาสนาพุทธ จัดอยู่ในศาสนาประเภทใด

            ก. พหุเทวนิยม                 ข. เอกเทวนิยม                  ค. อเทวนิยม                ง. เทวนิยม

         ตอบ ค. เพราะว่า ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าสร้างโลก แต่เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริง

            ข้อ ก. พหุเทวนิยม เช่น ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู          

           ข้อ ข. เอกเทวนิยม เช่น ศาสนาอิสลาม คริสต์ และยูดาย

            ข้อ ง. เทวนิยม เชื่อในเรื่องพระเจ้าสร้างโลก และบันดาลทุกสสิ่ง

           ข้อนี้เราจะวิเคราะห์ได้ว่า ข้อ ก. และ ข้อ ข. ถือเป็นส่วนหนึ่งของ ข้อ ง.

22. ข้อใดเป็นเอกลักษณ์ของศาสนาพุทธ

            ก. กรรม             ข. ภาวนา                        ค. นรก สวรรค์  ง. อนัตตา

         ตอบ ง. เพราะว่า เอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนา แสดงว่าศาสนาอื่นต้องไม่มี ก็คือ อนัตตา ซึ่ง

                    ตรงกันข้ามกับเรื่องอาตมัน (อัตตา ความมีตัวตน)ของศาสนาฮินดู

            ข้อ ก. เรื่อง กรรม ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ก็มีเหมือนกัน              ข้อ ข. เรื่อง ภาวนา ศาสนาอื่นก็มีเยอะแยะไป

            ข้อ ค. เรื่อง นรก สวรรค์ ทุกศาสนาก็สอนเหมือนกัน

23. คำสอนเรื่อง ชีวิตเป็นทุกข์ ของ พระพุทธศาสนา หมายถึงข้อใด

            ก. ชีวิตมีปัญหาอยู่ตลอดเวลา                                  ข. ร่างกายต้องเปลี่ยนแปลงเจ็บไข้อยู่เสมอ

            ค. ความทุกข์เป็นข้อเท็จจริงของชีวิต        ง. จิตใจต้องพบความเศร้าและเสียใจอยู่เรื่อยๆ

24. ปัจฉิมโอวาทโอวาทของพระพุทธองค์ที่ว่า ... ท่านทั้งหลายจงยังกิจของตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อม

     ด้วยความไม่ประมาทเถิด สอดคล้องกับมรรค 8 ในข้อใด

            ก. สัมมาทิฐิ                     ข. สัมมาสังกัปปะ  ค. สัมมาวายามะ   ง. สัมมาสติ

25. คำสอนเรื่องกรรมในพุทธศาสนาสำคัญอย่างไร

            ก. ทำให้คนเป็นคนดี                                              ข. ทำให้เชื่อว่ากรรมพิสูจน์ได้

            ค. ทำให้คนกลัวนรกไม่กล้าทำชั่ว                 ง. ทำให้เราเข้าใจว่าเราคือผู้ลิขิตชีวิตเรา

           ตอบ ง. เพราะว่า ในศาสนาพุทธ เชื่อว่าสิ่งที่ลิขิตชีวิตเรา คือ กรรม ซึ่งต่างจาก ศาสนาอื่นๆ

                       เช่น ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู สอนว่า พรหมลิขิต เป็นต้น

26. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของศรัทธาในพระพุทธศาสนา

            ก. ความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย                     ข. ความเชื่อมั่นในพระปัญญาของพระพุทธเจ้า

            ค. ความเชื่อมั่นในกฎแห่งเหตุและผลของการกระทำในวัฏสงสาร

            ง. ความเชื่อมั่นในความเป็นอมตะของวิญญาณที่ต้องคอยรับผลกรรม

27. ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องที่สุดของศีลในพุทธศาสนา

            ก. ความเคร่งครัดสำรวมระวัง                                   ข. การงดเว้นความชั่วทุกอย่าง

            ค. การไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น                     ง. ข้อห้ามไม่ให้ล่วงเกินผู้อื่น

28. ข้อใดคือลักษณะเด่นที่สุดของพุทธศาสนา

            ก. การไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า   ข. การสอนเรื่องกรรมในอดีต

            ค. การสอนให้รักและเมตตากัน        ง. การสอนให้มนุษย์พึ่งพาตนเอง

           ตอบ ง. เพราะพระพุทธสาสนาเน้นการพึ่งพาตัวเอง

           ข้อ 1 จริงแล้ว พระพุทธศาสนาก็เชื่อว่าพระเจ้ามีจริง เพียงแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้กำหนดชีวิตมนุษย์

           ข้อ 2 ที่ถูก คือ พระพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรมทั้งอดีตและปัจจุบัน

            ข้อ 3 มีอยู่จริงในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ใช่จุดที่เน้นที่สุดในพระพุทธศาสนา

29. ข้อใดแสดงว่า ผู้กระทำเป็นคนมีศีลธรรม

            ก. โบ้ท ไม่ดื่มสุราและไม่ชอบเล่นการพนัน

            ข. เบ็นซ์ ไม่พูดเท็จและยังชอบพูดจาสุภาพต่อคนทั่วไป

            ค. แฮม ไม่ตกปลา และยังชอบซื้อปลามาเลี้ยงไว้ในตู้โชว์ที่บ้าน

            ง. ต้า ไม่ชอบหยิบฉวยของของใคร และยังอาสาเป็นสายสืบช่วยตำรวจจับขโมย

       ตอบ ข. เพราะว่า ศีลธรรม = ศีล(ไม่ทำชั่ว)+ธรรม(ทำดี) ดังนั้นข้อที่เป็นคำตอบต้องไม่ทำชั่ว+ทำดี

            ข้อ 1 ไม่ดื่มสุราและไม่ชอบเล่นการพนัน คือ ยังไม่ทำชั่ว แต่ยังไม่ได้ทำดี

            ข้อ 3 ไม่ตกปลา คือ ไม่ทำชั่ว แต่ซื้อปลามาเลี้ยงไว้ในตู้โชว์ที่บ้าน บอกไม่ได้ว่าเป็นคนดี บางคน

                  มองว่าทรมานสัตว์ด้วยนะ

            ข้อ 4 ไม่ชอบหยิบฉวยของของใคร คือ ไม่ทำชั่ว ส่วนอาสาเป็นสายสืบช่วยตำรวจจับขโมย จริง ๆ

                 ก็เป็นคนดี..แต่บังเอิญว่าข้อนี้ไม่ได้อยู่ในธรรม 5 ของพระพุทธศาสนา

            ข้อ 2 ไม่พูดเท็จ คือไม่ทำชั่ว ตรงกับศีลข้อ 4 พูดจาสุภาพต่อคนทั่วไป คือ ทำดี ตามธรรมข้อ 4

30.   ผูกสนิทชิดเชื้อนี้เหลือยาก                  ถึงเหล็กฟากรัดไว้ก็ไม่มั่น

จะผูกด้วยมนต์เสกลงเลขยันต์                      ไม่มั่นเหมือนผูกไว้ด้วยไมตรี

บทกลอนข้างต้นตรงกับหลักธรรมะข้อใด

            ก. ฆราวาสธรรม   ข. อิทธิบาท 4                  ค. สังคหวัตถุ 4              ง. พรหมวิหาร 4

31. อริยสัจ 4 ข้อใด ที่เรา ต้องกำหนดรู้

  ทุกข์                         ข สมุทัย                         ค นิโรธ                          ง มรรค

.