Get Adobe Flash player

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้144
mod_vvisit_counterเมื่อวาน378
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1370
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา1533
mod_vvisit_counterเดือนนี้1370
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา7581
mod_vvisit_counterทั้งหมด192118
เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เข้าระบบ 

แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาธรรมะตอนที่ 1

 

 

คำสั่ง : ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (x) หน้าคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

๑.        บุคคลทำอะไรมักผิดพลาด เพราะขาดธรรมข้อใด ?
. หิริ-โอตตัปปะ                           . สติปัฏฐาน
. สติ-สัมปชัญญะ                        . อริยสัจ

๒.        ข้อใดไม่ใช่ความหมายของสติ ?
. ความรู้ตัวในขณะทำ พูด คิด
. ความระลึกได้ก่อนทำ พูด คิด
. ความเหนี่ยวรั้งขณะทำ พูด คิด
. การทำ พูด คิด ที่ถูกต้องดีงาม

๓.        หิริ-โอตตัปปะเป็นโลกปาลธรรม เพราะผู้มีหิริโอตตัปปะ.....?
. เป็นผู้มีคุณธรรม
. จะไม่รุกรานผู้อื่น
. จะเกรงกลัวการถูกลงโทษ
. จะไม่ทำความชั่วทั้งต่อหน้าและลับหลัง

๔.        ความไม่สงบที่เกิดขึ้นทั่วโลก เพราะขาดคุณธรรมข้อใด ?
. หิริ โอตตัปปะ                           . ขันติ โสรัจจะ
. สติ สัมปชัญญะ                        . ถูกทุกข้อ

๕.        ธรรมในข้อใด  เรียกว่า  เทวธรรม ?
. หิริ  โอตตัปปะ                          . สติ สัมปชัญญะ
. บุพพการี กตัญญูกตเวที            . ขันติ  โสรัจจะ

๖.        ข้อใดไม่ใช่ความงามตามความหมายของขันติโสรัจจะ ?
. ความงามตามธรรมชาติ             . ความงามที่เกิดจากธรรม
. ความงามภายใน                       . ความงามทางใจ

๗.        ขันติเป็นธรรมคู่กับโสรัจจะ มีความหมายตรงกับข้อใด ?
. อดทนต่อความลำบาก               . อดทนต่อความตรากตรำ
. อดทนต่อความเจ็บใจ               . อดทนต่อความทุกขเวทนา

๘.        บุพพการีชน หมายถึงใคร ?
. พระพุทธเจ้า                             . มารดา บิดา
. พระมหากษัตริย์                       . ถูกทุกข้อ

๙.        นักเรียนควรตอบแทนพระคุณของบิดามารดาอย่างไร จึงจะดีที่สุด ?
. ช่วยรดน้ำต้นไม้ในบ้าน
. ช่วยใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด
. ตั้งใจเรียน และประพฤติตนเป็นคนดี
. ช่วยทำงานหาเงินมาจุนเจือครอบครัว

๑๐.    คนดี ท่านว่ามีอะไรเป็นเครื่องหมาย ?
. ศีล                                             . กตัญญูกตเวที
. สมาธิ                                        . บุญกิริยาวัตถุ

๑๑.    องค์ประกอบสำคัญของพระพุทธศาสนา คือข้อใด ?
. พระพุทธเจ้า                             . พระธรรม
. พระสงฆ์                                   . พระรัตนตรัย

๑๒.    การยึดถือเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง คือความหมายของ ?
. รัตนตรัย                    . ไตรสรณคมน์
. โอวาทปาฏิโมกข์                      . ไม่มีข้อถูก

๑๓.    พระธรรมเช่นไรที่มีประโยชน์ให้ระงับกิเลสอย่างหยาบ อย่างกลาง และอย่างละเอียด ?
. ปฏิบัติธรรม                              . ปริยัติธรรม
. ปฏิเวธธรรม                              . อธิษฐานธรรม

๑๔.   สงฆ์ในคำว่าสุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆหมายถึงใคร ?
. ภิกษุสงฆ์                  . ภิกษุณีสงฆ์
. อริยสงฆ์                                   . สมมติสงฆ์

๑๕.   ประเภทของพระอริยสงฆ์กำหนดด้วยอะไร ?
. จำนวนพรรษา                          . ระดับของการบรรลุธรรม
. สมณศักดิ์ที่ได้รับ                      . ตำแหน่งในการปกครอง

๑๖.    คำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เรียกว่า....?
. ไตรสิกขา                  . อริยสัจ 4
. โอวาทปาฏิโมกข์                      . พรหมวิหาร 4

๑๗.   โอวาทของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักการ  คืออะไร ?
. ยึดมั่นในพระรัตนตรัย  ทำใจให้ผ่องใส
. ถือศีล  ทานมังสวิรัติ  ไม่ทำชั่ว
. ไม่ทำชั่ว  ทำแต่ความดี  ทำใจให้ผ่องใส
. ไม่คบคนพาล  คบแต่บัณฑิต

๑๘.    ในทุจริต 3  ข้อใดเป็นข้อเสียหายร้ายแรงที่สุด ?
. กายทุจริต                  . วจีทุจริต
. มโนทุจริต                 . ถูกทุกข้อ

๑๙.   การทุจริตไม่ดีอย่างไร จึงต้องป้องกันและปราบปราม ?
. ทำให้ตนเองเดือดร้อน              . ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
. มีผลเป็นความทุกข์   . ถูกทุกข้อ

๒๐.    วจีทุจริตข้อใด เป็นเหตุให้หมู่คณะเกิดความแตกร้าว ?
. พูดเท็จ                                      . พูดส่อเสียด
. พูดคำหยาบ                               . พูดเพ้อเจ้อ

๒๑.    สุจริต  3  อย่าง  เป็นธรรมประเภทใด ?
. ธรรมที่ควรประพฤติ . ธรรมที่ควรละ
. ธรรมที่ควรกำหนดรู้ . ธรรมที่ควรทำให้แจ้ง

๒๒.    มูลเหตุแห่งความผิดของคน คืออะไร ?
. โลภะ โทสะ โมหะ  . มานะ โทสะ โมหะ
. ราคะ โทสะ โมหะ    . ตัณหา ราคะ ทิฏฐิ

๒๓.    สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อโลภะ คืออะไร ?
. ปัญญา                                       . สันโดษ
. เมตตา                                       . พาหุสัจจะ

๒๔.   ผู้ค้ายาเสพย์ติด  มีจิตประกอบด้วยอกุศลมูลข้อใด ?
. โลภะ  โทสะ                             . โลภะ  โมหะ
. โทสะ  โมหะ                            . โลภะ โทสะ โมหะ

๒๕.   ข้อใดแสดงถึงอโทสะ ?
. รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย     . ปัญญาประดุจดังอาวุธ
. นกน้อยทำรังแต่พอตัว              . จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่

๒๖.    การไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน จัดเป็นสัปปุริสบัญญัติข้อใด ?
. ทาน                                          . ปัพพัชชา
. มาตาปิตุอุปัฏฐาน      . ไม่มีข้อถูก

๒๗.   สิ่งเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญ เรียกว่าอะไร ?
. บุญกิริยา                   . บุญวัตถุ
. สังคหวัตถุ                 . บุญกิริยาวัตถุ

๒๘.    เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่  จัดเป็นการทำบุญประเภทใด ?
. ทานมัย                                     . สีลมัย
. ภาวนามัย                  . ถูกทุกข้อ

๒๙.   ทาน  ศีล  ภาวนา  ท่านยกย่องว่าเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญ  อะไรเป็นตัวบุญ ?
. ความร่ำรวย                               . ความสุขกาย  สุขใจ
. ความมีเกียรติ                            . การได้ไปสวรรค์

๓๐.    การสวดมนต์ จัดเข้าในการทำบุญประเภทใด ?
. ทานมัย                                     . สีลมัย
. ภาวนามัย                  . ธัมมเทสนามัย

เฉลย

แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาธรรมตอนที่ 1

1.                         2.                         3.                          4.                         5.     

6.                          7.                         8.                          9.                         10.   

11.                        12.                       13.                        14.                       15.   

16.                       17.                       18.                       19.                        20.   

21.                        22.                       23.                       24.                       25.   

26.                       27.                        28.                       29.                       30.   

 

แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาธรรมะตอนที่ 2

คำสั่ง : ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (x) หน้าคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

๑.        คบหาคนดี ฟังวจีของท่านโดยเคารพ นอบนบด้วยพินิจ ทำกิจด้วยการปฏิบัติ ตรงกับหลักธรรมข้อใด ?
. วุฒิธรรม                                   . จักรธรรม
. อิทธิบาทธรรม                          . พรหมวิหารธรรม

๒.        วุฒิธรรม ข้อโยนิโสมนสิการ หมายถึง......?
. รอบรู้ในทุกเรื่อง                       . เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ
. ศึกษามากรู้ปัญหามาก               . ตริตรองให้รู้จักสิ่งดี สิ่งชั่ว

๓.        ธรรมที่เปรียบประดุจล้อรถนำผู้ปฏิบัติไปสู่ความเจริญคือ...?
. วุฑฒิธรรม 4                             . จักรธรรม 4
. สัปปุริสธรรม 7                         . ทิฏฐธัมมิกัตถะ 4

๔.        ประพฤติอย่างไร  จึงจะได้ชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบ ?
. อยู่ในถิ่นเหมาะสม  . คบคนดี
. เคยทำบุญไว้มาก                      . ละชั่ว  ประพฤติดี

๕.        ในเรื่องจักร 4 ข้อใดเป็นผลมาจากอดีต ?
. สัปปุริสูปัสสยะ                        . ปฏิรูปเทสวาสะ
. อัตตสัมมาปณิธิ                         . ปุพเพกตปุญญตา

๖.        หมวดธรรมข้อใด เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ทำให้เสียความยุติธรรมได้ ?
. อกุศล 3                     . อคติ 4
. พละ 5                                       . สาราณียธรรม 6

๗.        ผมเป็นลูกนายตำรวจครับการโอ้อวดเช่นนี้ เป็นเหตุให้เกิดอคติข้อใด ?
. ฉันทาคติ                   . โทสาคติ
. ภยาคติ                                      . โมหาคติ

๘.        ข้อที่ว่า สังวรปธาน หมายถึง...?
. ต้องสังวรในการคบมิตร                           . ระมัดระวังสร้างแต่ความดี
. สำรวมใจได้เมื่อประสบทุกข์   . เพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้น

๙.        การละบาปที่เกิดขึ้นในตนเองให้หมดไป เป็นความเพียรเช่นไร ?
. อนุรักขนาปธาน                       . สังวรปธาน
. ภาวนาปธาน                             . ปหานปธาน

๑๐.    ตั้งใจฟังเทศน์ทุกวันพระ ไม่ให้ขาด จัดเป็นความเพียรข้อใด ?
. ปหานปธาน                              . สังวรปธาน
. ภาวนาปธาน                             . อนุรักขนาปธาน

๑๑.    หากนักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่น ควรประพฤติตนอย่างไร ?
. ระวังไม่ทำความชั่ว   . ละเลิกทำความชั่ว
. พยายามทำดีเข้าไว้                   . รักษาความดีมิให้เสื่อม

๑๒.    คำว่าอธิษฐานธรรมแปลว่าอะไร ?
. ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ
. ธรรมที่อธิษฐานให้สำเร็จตามประสงค์
. ธรรมที่ปฏิบัติแล้วไม่ผิด
. ธรรมที่ทำให้สำเร็จตามความประสงค์

๑๓.    ผู้ให้ย่อมได้รับการให้ตอบตรงกับธรรมะข้อใด ?
. จาคะ                         . มุทิตา  . กรุณา  . ภาวนา

๑๔.   สงบใจ เจริญสุขหมายถึงอธิษฐานธรรมข้อใด ?
. ปัญญา                       . สัจจะ                  . จาคะ  . อุปสมะ

๑๕.   นักเรียนที่เข้าสอบธรรมศึกษา มีทั้งสอบได้ และสอบตก เพราะมีหรือขาดธรรมหมวดใด ?
. ปธาน 4     . วุฒิ 4                   . อิทธิบาท 4          . พรหมวิหาร 4

๑๖.    ความล้มเหลวเกิดขึ้นได้  เพราะไม่ปรารถนาแม้แต่จะลองทำ  ชื่อว่า  ขาดอิทธิบาทข้อใด ?
. ฉันทะ                       . วิริยะ                   . จิตตะ                  . วิมังสา

๑๗.   คนรักการศึกษา พยายามเรียนตลอดมา แต่ไม่รู้หรือรู้ไม่ดี นักเรียนคิดว่าเป็นเพราะขาดอะไร ?
. ขาดอุปสมะในอธิษฐานธรรม
. ขาดหลักปธาน ความเพียร 4
. ขาดอิทธิบาทข้อวิมังสา
. ขาดอัตตสัมมาปณิธิ

๑๘.    ข้อใดหมายถึงการมีฉันทะ ?
. ชวนชมทำการบ้านส่งครูทุกวัน
. ชมชิตชอบซักถามถ้าตนไม่เข้าใจ
. ชิตชัยชอบศึกษาเล่าเรียนเสมอ
. ชัยชาญทำการบ้านผิด ต้องทำใหม่ทุกครั้ง

๑๙.   อิทธิบาทธรรมทั้ง 4 ให้ประโยชน์ได้ดีที่สุดคือข้อใด ?
. งานที่ทำไม่ล้มเหลว
. งานที่ทำสำเร็จด้วยดี
. งานที่ทำสำเร็จโดยรวดเร็ว
. งานที่ทำแล้วไม่มีข้อบกพร่อง

๒๐.    พฤติกรรมข้อใด จัดเป็น จิตตะ ในอิทธิบาท 4 ?
. เมตตาชอบสะสมตำราทุกชนิด
. วารุณีเอาใจใส่ในงานที่ทำเสมอ
. ศรีสมรขยันหมั่นเพียรในการทำงาน
. อรอุมาคิดหาวิธีทำงานให้ถูกต้องเสมอ

๒๑.    ประมาทจิต จะติดยาบ้าเพราะไม่ละอกุศลธรรมข้อใด ?
. กายทุจริต                  . วจีทุจริต
. มโนทุจริต                 . ความเห็นผิด

๒๒.    วัยรุ่นควรระวังใจอย่างไร จึงจะไม่มัวเมา ไม่มั่วอบายมุข ?
. มิให้กำหนัด                              . มิให้ขัดเคือง
. มิให้หลง                   . มิให้มัวเมา

๒๓.    เมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกข้อนี้ นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ ?
. ไม่เห็นด้วย เพราะมนุษย์ยังเห็นแก่ตัวอยู่
. เห็นด้วย เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้ามากแล้ว
. ไม่เห็นด้วย เพราะมนุษย์ยังแตกต่างด้วยฐานะและอาชีพ
. เห็นด้วย เพราะถ้ามนุษย์มีเมตตาต่อกัน โลกก็จะสงบสุข

๒๔.   ความขัดแย้งของคนในสังคม จนทำให้เกิดสงครามทำลายล้างกันนั้นเพราะขาดธรรมข้อใด ?
. เมตตา                       . มุทิตา  . ปิยวาจา               . สมานัตตตา

๒๕.   คนที่มีจิตริษยาเห็นใครได้ดี จิตใจจะร้อนรุ่ม แสดงว่าขาด...?
. มุทิตา                        . กรุณา  . อุเบกขา               . อัตถจริยา

๒๖.    เมื่อเห็นตำรวจจับกุมผู้ทำความผิดได้ ควรเจริญพรหมวิหารข้อใด ?
. เมตตา                       . กรุณา  . มุทิตา  . อุเบกขา

๒๗.   อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียนกัน ตรงกับพรหมวิหารข้อใด ?
. เมตตา                       . กรุณา  . มุทิตา  . อุเบกขา

๒๘.    หลักธรรมในอริยสัจ 4 ข้อใดที่ทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถดับทุกข์ได้สิ้นเชิง ?
. นิโรธ                                        . ทุกขนิโรธ
. ทุกขสมุทัย                                . มรรค

๒๙.   ต้องการหย่าร้างกับภรรยา เป็นตัณหาในข้อใด ?
. กามตัณหา                 . วิภวตัณหา
. ภวตัณหา                   . ถูกทุกข้อ

๓๐.    ข้อใด  ไม่จัดเป็นตัณหา ?
. อยากข้าว  อยากน้ำ   . อยากมีคู่ครองใหม่
. อยากตาย                   . ไม่อยากเป็นอะไรเลย

เฉลย

แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาธรรมตอนที่ 2

1.                          2.                          3.                         4.                          5.     

6.                         7.                         8.                          9.                          10.   

11.                        12.                       13.                        14.                        15.   

16.                        17.                       18.                       19.                       20.   

21.                        22.                        23.                        24.                       25.   

26.                        27.                       28.                        29.                       30.   

 

แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาธรรมะตอนที่ 3

คำสั่ง : ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (x) หน้าคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

๑.        กรรมอะไร ที่ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน ?
. อกุศลกรรม                               . นิวรณธรรม
. อนันตริยกรรม                          . อาสันนกรรม

๒.        อนันตริยกรรมข้อใด ที่ชาวพุทธยุคข่าวสารทำไม่ได้ ?
. มาตุฆาต                                    . ปิตุฆาต
. อรหันตฆาต                              . โลหิตุปบาท

๓.        อะไรจะเกิด ก็ต้องเกิดผู้พูดต้องการให้ทราบเรื่องใด ?
. ความเกิดเป็นเรื่องธรรมดา       . ความตายเป็นเรื่องธรรมดา
. ทุกคนต้องพลัดพรากจากของรัก              . ทุกคนมีกรรมเป็นของของตน

๔.        การพิจารณาความตายเนืองๆ มีประโยชน์อย่างไร ?
. บรรเทาความเมาในวัย                              . บรรเทาความเมาในชีวิต
. บรรเทาความยึดมั่น                  . บรรเทาความเห็นแก่ตัว

๕.        การฟังธรรมให้บังเกิดผลดีที่สุด จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
. ตั้งจิตให้เป็นกุศล                                      . ปล่อยจิตให้ว่างเปล่า
. สนใจเรื่องที่ฟังให้มาก                             . นึกถึงเรื่องที่เป็นจริง

๖.        ฟังเทศน์แล้ว ย่อมได้อะไร ?
. ย่อมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟัง                         . ย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้
. ย่อมทำความเห็นให้ถูกต้องได้ . ถูกทุกข้อ

๗.        ข้อใด เป็นอานิสงส์ของการฟังธรรมโดยตรง ?
. ทำให้ได้บุญ                              . ทำให้เกิดสมาธิ
. ทำให้ละกิเลส                           . ทำให้เกิดปัญญา

๘.        ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา ธรรมกลุ่มนี้เรียกว่าอะไร ?
. พลธรรม                   . วุฑฒิธรรม
. จักรธรรม                                  . เวสารัชชกรณธรรม

๙.        กายกับใจ  แบ่งออกเป็นกอง  เรียกว่าอะไร ?
. สังขาร                       . วิญญาณ              . ขันธ์                    . สัญญา

๑๐.    การจำได้ว่า นี้สีแดง สีขาว เป็นต้น คืออาการของขันธ์อะไร ?
. เวทนา                       . สัญญา                . สังขาร . วิญญาณ

๑๑.    ความรู้สึกในอารมณ์ว่า  เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเฉยๆ เรียกว่าอะไร ?
. สัญญา                       . เวทนา . สังขาร .วิญญาณ

๑๒.    ความเคารพในมารดาบิดา ครูอาจารย์ จัดเข้าในคารวะข้อใด ?
. ในพระพุทธเจ้า                        . ในพระธรรม
. ในปฏิสันถาร                            . ในการศึกษา

๑๓.    ปฏิบัติอย่างไร จึงจะชื่อว่าเคารพในการศึกษา ?
. ขยันไปโรงเรียน                      . ขยันอ่านหนังสือ
. ขยันหาความรู้                          . ขยันทำการบ้าน

๑๔.   เมื่ออยู่ให้เขารัก จากไปให้เขาคิดถึงเช่นนี้ควรประกอบตนไว้ในธรรมหมวดไหน ?
. พรหมวิหาร                              . สังคหวัตถุ
. สาราณียธรรม                           . สัปปุริสธรรม

๑๕.   สาราณียธรรม คือธรรมเช่นไร ?
. ธรรมที่เป็นแก่นสาร . ธรรมของผู้ทรงศีล
. ธรรมสำหรับกรรมฐาน             . ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน

๑๖.    การตั้งใจช่วยทำกิจธุระของกันและกันด้วยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเป็นหลักสาราณียธรรมข้อใด ?
. เมตตาวจีกรรม                          . เมตตากายกรรม
. สีลสามัญญตา                           . เมตตามโนกรรม

๑๗.   คุณความดี ที่มีในสันดานอย่างประเสริฐ เรียกว่าอะไร ?
. กุศลกรรมบถ                             . กุศลมูล
. อริยทรัพย์                 . อริยสัจ

๑๘.    มีวิชา เหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนตรงกับข้อใด ?
. ความรอบรู้ในกองสังขาร         . ความเป็นผู้มีความรู้มาก
. ความรู้จักอดออมทรัพย์            . ความรู้จักให้ธรรมเป็นทาน

๑๙.   คำว่า สัตบุรุษหมายถึงอะไร ?
. ผู้ประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ             . พุทธบริษัท
. คฤหัสถ์ ผู้ถึงพระรัตนตรัย                        . บรรพชิต

๒๐.    ข้อใดให้ความหมายของสัปปุริสธรรมได้ถูกต้อง ?
. ธรรมสำหรับคนสับปลับ                          . ธรรมสำหรับสุภาพบุรุษ
. ธรรมนำไปสู่สัมปรายภพ                         . ธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติของคนดี

๒๑.    ข้อใดไม่จัดเป็นกาลัญญุตา ตามสัปปุริสธรรม 7 ?
. ทำทันเวลา                . ทำตรงเวลา         . ทำถูกเวลา           . ทำล่วงเวลา

๒๒.    เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตามตรงกับธรรมข้อใด ?
. ธัมมัญญุตา               . อัตตัญญุตา          . ปริสัญญุตา          . มัตตัญญุตา

๒๓.    สัปปุริสธรรมข้อใด มีความหมายตรงกับเศรษฐกิจพอเพียง ?
. รู้จักประมาณ            . รู้จักกาล              . รู้จักตน                . รู้จักชุมชน

๒๔.   อย่าชิงสุกก่อนห่ามตรงกับหลักธรรมข้อใด ?
. กาลัญญุตา . อัตตัญญุตา          . ปริสัญญุตา          . ธัมมัญญุตา

๒๕.   รู้จักอริยสัจ ข้อใดเป็นธัมมัญญุตา ?
. รู้ว่าทุกข์เกิดจากสมุทัย
. รู้ว่านิโรธเป็นผลมาจากมรรค
. รู้ว่าตัณหาเป็นเหตุให้ทุกข์เกิด
. รู้ว่ามรรคคือข้อปฏิบัติทางสายกลาง

๒๖.    เมื่อท่านถูกนินทา หรือสรรเสริญ ชื่อว่าประสบธรรมข้อใด ?
. สติปัฏฐาน                                . โลกธรรม
. อริยสัจ                                      . สัปปุริสธรรม

๒๗.   เมื่อถูกคนอื่นนินทา  ควรปฏิบัติอย่างไร ?
. ควรโต้ตอบ                                . ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น
. หนีไปที่อื่นเสีย                        . อย่ายินดียินร้าย

๒๘.    ข้อใด เป็นอิฏฐารมณ์ทั้งหมด ?
. ลาภ เสื่อมลาภ สุข ทุกข์                           . ยศ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์
. สุข ทุกข์ สรรเสริญ นินทา                       . ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข

๒๙.   ความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่นั้น เป็นบุญกิริยาวัตถุ เรียกว่า... ?
. ภาวนามัย                  . อปจายนมัย
. เวยยาวัจจมัย                            . ปัตตานุโมทนามัย

๓๐.    การฟังเทศน์ จัดเข้าในการทำบุญประเภทใด ?
. ทานมัย                                     . ศีลมัย
. ภาวนามัย                  . อนุโมทนามัย

 เฉลย

แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาธรรมตอนที่ 3

1.                         2.                          3.                          4.                         5.     

6.                          7.                          8.                          9.                         10.   

11.                       12.                       13.                       14.                       15.   

16.                       17.                       18.                       19.                       20.   

21.                        22.                       23.                        24.                       25.   

26.                       27.                        28.                        29.                       30.   

 

แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาธรรมะตอนที่ 4

คำสั่ง : ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (x) หน้าคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

๑.        ทำอย่างไรจึงจะตั้งตัวได้ในโลกนี้ ?
. เว้นอบายมุข                             . บำเพ็ญสังคหวัตถุ
. คบกัลยาณมิตร                          . บำเพ็ญทิฏฐธัมมิกัตถะ

๒.        การปฏิบัติตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถะ 4 จะได้ผลของการกระทำเมื่อใด ?
. ชาติอดีต    . ชาติอนาคต         . ชาติปัจจุบัน            . ไม่แน่นอน

๓.        การใช้จ่ายทรัพย์ตามควรแก่ฐานะ ตรงกับคำพังเพยข้อใด ?
. ขี่ช้างจับตั๊กแตน        . นกน้อยทำรังแต่พอตัว
. เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน     . เห็นกงจักรเป็นดอกบัว

๔.        งบประมาณขาดดุลมีความหมายตรงข้ามกับข้อใด ?
. อัตถจริยา  . สมชีวิตา              . สมานัตตตา         . กัลยาณมิตตตา

๕.        หัวใจเศรษฐี  ในทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์  คือข้อใด ?
. อุ อา กะ สะ               . จิ เจ รุ นิ             . ทุ สะ นิ มะ         . สุ จิ ปุ ลิ

๖.        คำว่าห่างสุนัขให้ห่างศอก ห่างวอกให้ห่างวา ห่างพาลาให้ห่างหมื่นโยชน์แสนโยชน์เป็นคำสอนตรงกับข้อใด ?
. การคบคน                 . วิธีป้องกันอันตรายจากสัตว์
. วิธีเลี้ยงสัตว์                              . ถูกทุกข้อ

๗.        บุคคลในข้อใดชื่อว่า รู้จักคบเพื่อน ?
. วิชัยเลือกคบคนมีฐานะดี                          . วันชัยเลือกคบเพื่อใกล้บ้าน
. พลชัยเลือกคบคนที่มีรูปร่างดี
. ทนงชัยเลือกคบคนดีมีใจเมตตากรุณา

๘.        ข้อใดไม่ใช่ข้อธรรมในสัมปรายิกัตถะ 4 ?
. สัทธาสัมปทา                            . สีลสัมปทา
. ปัญญาสัมปทา                          . อารักขสัมปทา

๙.        ข้อใดเป็นลักษณะของคนดีแต่พูด ?
. คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ตน
. สงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์มิได้
. ต่อหน้าว่าสรรเสริญ
. คิดแต่ได้ฝ่ายเดียว

๑๐.    ลักษณะของเพื่อนที่จะชักชวนไปในทางฉิบหาย คือ...?
. มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก
. ปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ
. มีเงินนับเป็นน้อง มีทองนับเป็นพี่
. เช้าฮา เย็นเฮ ค่ำเซ ดึกสร่าง สว่างซ้ำ

๑๑.    เพื่อนรักชวนกันไปเที่ยวแหล่งมั่วสุม จัดเป็นมิตรประเภทใด ?
. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์                . มิตรชักชวนให้ฉิบหาย
. มิตรชักชวนกันมั่วสุม               . มิตรรักใคร่

๑๒.    เพื่อนหน้าไหว้ หลังหลอก จัดเข้าในมิตรประเภทใด ?
. มิตรปอกลอก                            . มิตรดีแต่พูด
. มิตรหัวประจบ                          . มิตรหลอกลวง

๑๓.    ข้อใด เป็นลักษณะของคนดีแต่พูด ?
. คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์
. สงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์มิได้
. ต่อหน้าว่าสรรเสริญ
. คิดแต่ได้ฝ่ายเดียว

๑๔.   คนเทียมมิตรเช่นไร ที่ควรหลีกเลี่ยงให้ไกลที่สุด ?
. มิตรชักชวนในทางฉิบหาย       . มิตรหัวประจบ
. มิตรดีแต่พูด                                              . มิตรปอกลอก

๑๕.   คนที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ควรปฏิบัติธรรมข้อใดให้มาก ?
. อธิษฐานธรรม 4                       . สังคหวัตถุ 4
. ฆราวาสธรรม 4                         . พลธรรม 4

๑๖.    จะสมานไมตรีระหว่างมิตรกับมิตร ควรให้ธรรมข้อใด ?
. สาราณียธรรม                           . สัมปรายิกัตถะ
. สังคหวัตถุ                 . เมตตา

๑๗.   ธรรมข้อสมานัตตตา ตรงกับความหมายที่ว่า...?
. ยกตนข่มท่าน                                           . วางตนไว้ในที่สูง
. วางตนเสมอต้นเสมอปลาย      . วางตนให้มีเอกลักษณ์พิเศษ

๑๘.    ทำตัวเป็นกิ้งก่าได้ทอง หรือคางคกขึ้นวอ จัดว่าขาดคุณธรรมอะไร ?
. ทมะ                          . ปิยวาจา               . อัตถจริยา            . สมานัตตตา

๑๙.   โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ชุมชน วางตนเหมาะสม ตรงกับธรรมข้อใด ?
. สัปปุริสธรรม                            . พรหมวิหาร
. ฆราวาสธรรม                            . สังคหวัตถุธรรม

๒๐.    บุคคลในครอบครัวมีสัจจะต่อกัน จะเกิดผลข้อใดมากที่สุด ?
. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกัน
. ทำให้สงเคราะห์ซึ่งกันและกัน
. ทำให้การชิงดีชิงเด่นลดน้อยลง
. ทำให้เกิดความไว้วางใจกันและกัน

๒๑.    จริงใจ ฝึกฝน ทนได้ ให้ปัน  ตรงกับธรรมหมวดใด ?
. ฆราวาสธรรม 4                         . อธิษฐานธรรม 4
. จักร 4                                        . สังคหวัตถุ 4

๒๒.    ศรัทธา  ความเชื่อที่ดี  ควรมีลักษณะอย่างไร ?
. ศรัทธานำหน้า  ปัญญาตามหลัง
. ปัญญานำหน้า  ศรัทธาตามหลัง
. ศรัทธาปัญญาของพระสาวก
. ศรัทธาความดีของพระอริยสงฆ์

๒๓.    การไม่ถือมงคลตื่นข่าว มีลักษณะเช่นไร ?
. เชื่อกรรม ไม่เชื่อมงคล             . เชื่อมงคล ไม่เชื่อกรรม
. เชื่อกรรม เชื่อมงคล  . ไม่เชื่อกรรม ไม่เชื่อมงคล

๒๔.   ความเชื่อในข้อใดที่จัดเป็นความเชื่อเรื่องกรรม หรือการกระทำมีผลจริง บุญบาปมีจริง ?
. กัมมสัทธา                 . วิปากสัทธา
. ตถาคตโพธิสัทธา      . กัมมัสสกตาสัทธา

๒๕.   หลักธรรมข้อใด ส่งเสริมให้คนรู้จักหน้าที่ อันจะพึงปฏิบัติต่อกัน ?
. ทิศ 6              . พลธรรม 5      . อิทธิบาท 4          . ฆราวาสธรรม 4

๒๖.    นิยมยกย่อง ปกป้องเชิดชู ไม่เจ้าชู้นอกใจ มอบความเป็นใหญ่ ให้เครื่องประดับ คือหน้าที่ของใคร ?
. สามี                           . ภรรยา . บ่าว                     . มิตร

๒๗.   กายเมตตา วาจาไมตรี ฤดีมุ่งมิตร ไม่ปิดทวาร ให้ทานเสมอเป็นคุณสมบัติของใคร ?
. มิตร                           . เจ้านาย               . กุลบุตร                . สมณพราหมณ์

๒๘.    อบายมุขมีโทษมาก ยกเว้นข้อใด ?
. ได้รับการยอมรับจากสังคม
. ขาดความเคารพนับถือจากคนทั่วไป
. ทำลายอนาคตของตนเองและครอบครัว
. สิ้นเปลืองทรัพย์และทำให้ครอบครัวแตกแยก

๒๙.   อบายมุข 6 ข้อใด ทำให้เกิดผลเสียหายมากที่สุด ?
. ดื่มน้ำเมา                  . เที่ยวกลางคืน
. คบคนชั่วเป็นมิตร     . เล่นการพนัน

๓๐.    ผู้หมกมุ่นอยู่ในอบายมุข  ย่อมเสียหายอย่างไร ?
. การงานย่อหย่อน      . รายได้ลดน้อยถอยลง
. ไม่นานต้องล่มจม   . ถูกทุกข้อ

เฉลย

แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาธรรมตอนที่ 4 

1.                          2.                         3.                         4.                         5.     

6.                          7.                          8.                          9.                         10.   

11.                       12.                       13.                       14.                       15.   

16.                       17.                       18.                        19.                        20.   

21.                        22.                       23.                        24.                        25.   

26.                        27.                       28.                        29.                       30.   

.